FOTO: Vlada FBiH

Godišnji plan zaduživanja urađen je u skladu sa smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a obuhvata planove finansiranja utvrđene Budžetom FBiH za 2021. godinu, kao i kapitalna ulaganja utvrđena Programom javnih investicija FBiH 2021.- 2023. godina.

Na temelju potreba identificiranih Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu i Programom javnih investicija (PJI) 2021. – 2023. godina, u 2021. godini planirano je angažiranje sredstava u ukupnom iznosu od 2.052,68 miliona maraka.

U ovoj godini bruto potrebe za vanjskim financiranjem iznose 1.432,68 miliona maraka, pri čemu se 791,72 miliona maraka odnosi na finansiranje kapitalnih projekata definiranih PJI-om.

Unutarnje zaduživanje planirano je u iznosu od 620 miliona maraka.

Izbor zaduženja kratkoročnim i dugoročnim instrumentima duga ovisi, prije svega, od strateških ciljeva i Strategijom upravljanja dugom definiranih načela zaduživanja na domaćem tržištu, uvažavajući, pri tom, i preferencije investitora, te njihovu izloženost prema Vladi FBiH.

Prilikom izbora instrumenata posebno će biti vođeno računa o riziku refinanciranja, uzimajući u obzir otplatni profil postojećeg unutarnjeg duga Vlade FBiH, navodi se u saopćenju.